Visjon

 

«Vi jobber for å oppnå arkitektur som en varig verdi som skal berike våre omgivelser, begeistre og berøre oss og ivareta grunnleggende og funksjonelle behov over tid.»

Vi ser på god arkitektur som merverdi som ikke bare løser byggeoppgaven, men tilfører tilleggskvaliteter både for individ, omgivelser, bybilde eller landskapsrom. I alle oppgaver – små eller store – ligger en mulighet til å foredle eksisterende kvaliteter og tilføre nye. «Eksisterende kvaliteter» er ikke nødvendigvis et byggverk, det kan like gjerne være et sted eller et landskap. Ved å løfte frem en iboende kvalitet foredles eksisterende verdier, slik at de får oppmerksomhet, gir opplevelse og dermed beriker sine omgivelser. På denne måten vil stedet eller byggverket kunne oppleves med nye øyne og ses i en ny sammenheng.

 

Vi har tro på at arkitektonisk kvalitet bidrar til å fremme varighet og gjenbruk. Bygninger som oppleves vakre, oppfyller sin funksjon, gir gode opplevelser og lett lar seg transformere, får et lengre livsløp. Arkitektonisk kvalitet kan med andre ord bidra til lang levetid, noe som begrenser den store andelen CO2-utslipp byggenæringen står for i dag. Gjennom analytisk tilnærming til eksisterende kvaliteter og iboende potensiale, kan man unngå ressurskrevende endringer. Små, veloverveide grep kan ofte gi overraskende effekt.

 

Å skape omgivelser som begeistrer fremmer stedsidentitet, tilhørighet, stolthet og fellesskap. Det kan handle om å løfte frem kvaliteter som ikke har fått tilstrekkelig oppmerksomhet, tilføre en ny opplevelse, skape en ny sammenheng eller innføre en kontrast. Interessen vår for utviklingen av lokalmiljøer favner både små og store romlige opplevelser, fra bålplassen i et lite bomiljø til større byplangrep i en urban sammenheng.

 

God arkitektur berører. Rom og steder hvor mennesker skal oppholde seg fortjener oppmerksomhet, innlevelse og omtanke. Arkitektur er langt mer enn fasader, det gir livskvalitet. Å skape gode rom og steder krever analytisk tilnærming og forståelse av bruk. Omtanke for detaljer knyttet til livets små og store gjøremål, gir funksjonalitet i tillegg til følelsen av å være ivaretatt og tenkt på. Kvaliteter knyttet til dagslys, taktilitet og sanselige opplevelser tilfører byggverket eller stedet dimensjoner som ikke kan måles i areal, høyde eller bredde. Men kanskje er det nettopp dette ved arkitekturen som beriker tilværelsen og berører oss mest?