Stengata 1-3

Oppdragsgiver: Moss Havn

Bakgrunn

Stengata 1 og 3 ligger i ytterste husrekke mot havna i Moss, og er en perfekt plassering for kontorlokaler til tiltakshaver Moss Havn. Byggene er fra første halvdel av 1800-tallet og har en lang historie som fattighus, sykehjem og boliger for vanskeligstilte. Bygningene ligger på Værlesanden, et område som er regulert for bevaring, og samarbeid med Byantikvaren i Moss og Fylkeskonservator er byggene totalrehabilitert og pusset opp til moderne standard. Det har vært vesentlig å sørge for at restaureringen skulle sikre at bygget beholder sin autensitet ved at alle bygningsdelene og bygningsdetaljene av betydning ble tatt vare på og at eventuell tilbakeføring ble så korrekt som mulig. Samtidig har det vært viktig at de ulike bygningsperiodene med sine tidstypiske detaljeringer skulle ivaretas.

Eksteriør

Den eldste delen av byggene (den nordre delen av Stengata 1) ble bygget på begynnelsen av 1800-tallet og består av en laftet tømmerkasse, kledd utvendig med stående panel. Bygningen fikk et tilbygg mot sør i 1916, bygd i Brynildsen-stein produsert i Moss. Stengata 3 ble bygd i 1855 og oppført med bærende bindingsverk i tre. Husene har beholdt mye av sine originale elementer, så til tross for at byggene hadde stått tomme og forfalt i mange år lå det godt til rette for å bevare bygningene samtidig som de ble pusset opp og tilpasset ny bruk.

I arbeidet med byggene ble flest mulig originale bygningselementer beholdt, mens det som ble skiftet ut ble erstattet av tilsvarende panel, vinduer, listverk og annen detaljering. Opprinnelige murblokker ble reparert og malt på nytt, mens øvrige fasader fikk ny kledning med profiler tilsvarende som originalt, hhv dobbel perlestaff på Stengata 1 og profilert lektekledning på Stengata 3. Piper ble restaurert med murstein fra kjøkkenet i Stengata 3, mens beslag, renner og nedløp ble byttet ut med nye i sink. Vinduer ble skiftet ut til kopier av de gamle (med unntak av ett originalt vindu som er beholdt og restaurert), mens alle vinduer og vegger er malt på stedet for å unngå en fabrikkmalt finish. Totalt sett fremstår byggene som nye, samtidig som de i stor grad har beholdt sin autentisitet.

Farger

Det ble gjennomført en bygningsarkeologisk undersøkelse på stedet som blant annet avdekket mange lag med ulike farger som har blitt brukt på byggene opp gjennom årene, både utvendig og innvendig. Disse fargene dannet underlag for den endelige og helhetlige fargepaletten som ble benyttet i prosjektet.

Tilbygg

For å tilpasse byggene til ny bruk var det behov for å knytte sammen de to eksisterende byggene. Avstanden mellom Stengata 1 og 3 er ca 3,8 m, og i dette mellomrommet ble det etablert et nytt tilbygg som både fungerer som et inngangsparti og som et bindeledd mellom de to byggene. Løsningen sørger også for å gi en trinnfri adkomst til begge byggene. Inngangspartiet er gitt en enkel utforming i glass og stål for å underordne seg de eksisterende byggene og tydeliggjøre skillet mellom nytt og gammelt. Tilbygget er transparent og har knappe detaljer og enkle overflater for å trekke minst mulig oppmerksomheten bort fra de historiske bygningene, men samtidig er kontrasten med på å videreføre fortellingen om byggenes historiske utvikling.

Interiør

Innvendig er de fleste overflater fjernet, mens alle eksisterende bærekonstruksjoner er beholdt. Sammen med nye, rene flater i solide materialer gir dette en veldig tydelig og interessant kontrast mellom nytt og gammelt.  Dette gir en moderne, men samtidig rustikt utseende, hvor dagens tekniske standard er ivaretatt i kombinasjon med de gamle konstruksjonene. I Stengata 3 er også mesteparten av loftsgulvet fjernet for å få en åpen himling med synlige takstoler i kontorlokalene, noe som er med på å forsterke og synliggjøre de historiske elementene ytterligere.

https://www.moss-havn.no/nyheter/moss-havn-i-historisk-innpakning

Foto: Helge Eek