NAV HOVEDKONTOR/PRINSENS GATE 5

Oppdragsgiver: Fauna Eiendom AS

Ferdigstilt: Høsten 2022

Prinsens gate 5 ble opprinnelig brukt som post- og telegraf-bygning i Moss, og var bygd som et frittstående bygg i to etasjer på 1930-tallet. Senere er bygget utvidet og bygget på i flere omganger, og har de senere år huset bl.a. Folkets Hus, Telenor, restaurant og diverse næring. Før ombyggingen var bygget i tre etasjer, og var ca dobbelt så langt og dobbelt så dypt som opprinnelig, mens alt innvendig var ombygd. Mot sørvest var det bygd på et lite tilbygg i én etasje som en del av en restaurant. Prinsens gate 5 har vært et viktig bygg i Moss opp gjennom årene, men den historiske verdien var ikke lenger synlig verken innvendig eller utvendig. Det var derfor et ønske om å gjøre en helhetlig oppgradering av bygget som ga en moderne teknisk og funksjonell standard, samtidig som det fikk en helhetlig fasade med en historisk forankring og tilpasset omgivelsene.

Prosjektet består av en total rehabilitering av bygget, både innvendig og utvendig, og er en av de største oppgraderingene av et sentrumsbygg i Moss noensinne. Utvendig er den opprinnelige teglfasaden på baksiden beholdt, mens framsiden er oppgradert til en homogen platekledning som gir et roligere og mer tilpasset uttrykk til omgivelsene enn de opprinnelige røde, stående aluminiumskassettene. Den horisontale platekledningen er med på å understreke og forsterke det horisontale bygget, og sammen med de karakteristiske, horisontale vindusbåndene på fremsiden opprettholdes de funksjonalistiske trekkene og linjene fra det opprinnelige bygget. Mot sør er det etablert et nytt tilbygg som inneholder ny hovedtrapp, heis og amfi, som videre henger sammen med et nytt, tilbaketrukket påbygg i 4. etasje. Disse nye volumene er utformet i stål og glass som en kontrast til resten av bygget, og lager på denne måten et tydelig skille mellom nytt og eksisterende, samtidig som det visuelt knytter sammen de ulike volumene. På denne måten synliggjøres den historiske utviklingen av bygget samtidig som det gir det en tydelig og helhetlig utforming.

Innvendig ble bygget ribbet ned til bærekonstruksjoner, det ble tatt nye åpninger og skjevheter fra tidligere byggetrinn ble rettet opp. Det er montert et komplett nytt teknisk anlegg inkludert ventilasjon iht dagens standard, og det er etablert nye trapperom for å knytte etasjene sammen på en mer funksjonell og sikker måte. I tilbygget er det et nytt og åpent trapperom sammen med et stort amfi over to etasjer som delvis strekker seg inn i det eksisterende bygget. I det nye påbygget i 4. etasje ligger bl.a. en felles kantine og takterrasse med utsikt over Mossesundet.

Hele bygningen, med unntak av deler av 2. etasje, skal benyttes som kontorlokaler av NAV. Lokalene er dimensjonert for totalt 150 ansatte, og planløsningen er utarbeidet i tett samarbeid med prosjektgruppen til NAV for å sikre god flyt og optimale løsninger tilpasset til deres behov. Utarbeidet løsning gir en ny innvendig planløsning som gir en langt mer åpen, moderne og funksjonell løsning enn tidligere. Arbeidsplassene er planlagt med midtkjerner hvor alle mørke fellesfunksjoner som trapp, toaletter og tekniske rom er plassert, mens faste arbeidsplasser er plassert langs yttervegg hvor det er god tilgang på dagslys og utsyn. Arealene skal bidra til å fremme konsentrasjon og individuelt arbeid samtidig som det skal sikre samarbeid og kommunikasjon. Ved å legge til rette for en allsidig arbeidsplass, tilbyr de ulike områdene i kontorlokalene en unik balanse mellom formell og uformell samhandling.

Foto: Helge Eek