Hoppern skole
Hoppern skole
Hoppern skole
Hoppern skole

HOPPERN SKOLE

Oppdragsviver: MK Eiendom

BREAM : VERY GOOD

STØRRELSE: 9900 m2 inkl idrettshall.

PRIS: Byggeskikksprisen 2019

FASER: Fra skisseprosjekt til ferdigattest

TYPOLOGI : Skolebygg

BESKRIVELSE PROSJEKT

Arkitektonisk uttrykk: Prosjektets fasader er generelt prosjektert med en nøktern detaljering og fargebruk, for å tilpasse skolen til området den er plassert i. Som en kontrast til dette er det planlagt fargesatte, utstikkende bokser med vinduer ut mot skolegården og parkeringsplassen. Disse boksene er plassert i vrimlearealer og sosiale soner, og fungerer både som oppholdsplasser innvendig og som spennende elementer i fasaden som reflekterer bygningens funksjon.

Rett inn fra hovedinngangen ankommer man skolens vestibyle, med hovedtrapp og heis, og innenfor dette ligger skolens kantine og et stort auditorium. Kantinen er dimensjonert for 200 personer med store glassflater mot skolegården mot øst. Mot vest er det store vinduer, som gir god utsikt og mye lys. I forbindelse med kantinen er det prosjektert et kjøkken hvor det kan produseres og tilberedes varme retter og måltider, noe som gir en høy tilleggsverdi med tanke på muligheter for utleie. Kantinen er forbundet med det store auditoriet med en scene på gulvnivå. Scenen er tilrettelagt for presentasjoner og mindre forestillinger, og vil også kunne fungere som ekstra øvingsareal for korps, dans m.m. Auditoriet trapper opp fra scenen og har sitteplass for 200 personer. Mellom disse to store rommene er det en foldevegg som muliggjør samtidig bruk. En slik sammenkobling mellom kantine og auditorium gir en svært fleksibel løsning, og gjør at rommene kan benyttes til mange ulike aktiviteter og formål, både i skolehverdagen og ved utleie.

Selve idrettshallen er en stor hall på totalt 25 x 45 meter (håndballbane), som kan underdeles i tre mindre haller med en nedfellbar foldevegg (ikke lydskille). I tilknytning til hver hallenhet ligger et stort materiallager. Hallen har fri høyde på 7 m.

FLEKSIBILITET

Prosjektet er planlagt med tanke på mest mulig fleksibilitet. Gjennom dialog med brukere og byggherre er dette ivaretatt ved generelle rom som kan benyttes til ulike formål, og en planløsning som ikke låser bruken av rommene.

I undervisningsetasjene er klasse- og grupperom plassert slik at det gir mulighet for å undervise og jobbe i ulike former, både med tanke på gruppestørrelse og undervisningsform. Hver etasje rommer ett trinn, men det kan ved enkle grep endres slik at hver etasje deles opp i flere mindre enheter. Det er tilgang til undervisnings- fløyen via tre trapperom som gir flere muligheter for oppdeling.

Mot øst er det vist mulighet for utvidelse av skolen med ett klasserom i hver av de tre etasjene. Dette gjør at det er mulig å utvide skolens elevkapasitet med ca 90-100 elever dersom det i framtiden viser seg å være nødvendig. Alle skolens tekniske anlegg er dimensjonert for en slik utvidelse.

Skolen er planlagt slik at det er mulig å sonedele arealene for utleie. Kantine (inkl kjøkken), auditorium og musikkrom er spesielt tiltenkt utleie. I tillegg ligger biblioteket fint til rette for bruk utenom skoletid.

Det er prosjektert flere store rom som kan benyttes til ulike formål, for eksempel auditorium/scene/kantine, bibliotek og det sosiale rommet i idrettshallen. Dette er rom som kan benyttes både til idrett/dans, musikk, fremføringer, foredrag, klubb- aktiviteter osv.

BREEAM/PASSIVHUS

Prosjektet er utformet og tilrettelagt for passivhusstandard. BREEAM-sertifisert til nivå very good

SOLCELLER

Solceller er innlemmet i takflatene  og inngår i prosjektets helhetlige arkitektoniske uttrykk.

KONSTRUKSJONER OG MATERIALBRUK
Det er flere bærekonstruksjoner i massivtre. Skolen ligger i et område preget av små hus og boligbebyggelse. Det er etterstrebet en løsning som gjør at skolen er tilpasset dette miljøet og at all materialbruk skal gi et solid og godt estetisk uttrykk, samt være holdbare, slitesterke og i størst mulig grad standardiserte. Siden skolen ligger i et etablert boligområde med mange små og panelkledte hus er det i hovedsak valgt trekledning på bygningene. Dette vil, sammen med saltaket, være med på at den nye skolen i størst mulig grad er tilpasset omgivelsene.

 Foto: Helge Eek

PROSJEKTLEDER

Kristian Hansen

TEAM

Kathrin Freitag, Tove Obrestad Manskow