Askim videregående skole

Sted: Moss

Status: Rammesøknad

Faser: Fra skisseprosjekt til rammesøknad

BREAM: Det arbeides med å få bygget BREAM sertifisert. Krav om passivhus

Askim videregående skole skal få et nybygg/tilbygg som erstatning for deler av skoleanlegget som skal rives og for leide arealer.

Nybygget skal i hovedsak være et bygg for yrkesforberedende utdanningsprogram og dette skal være tydelig i utformingen av bygget. Det er ønskelig at verksteder og andre aktivitetssoner er synlige for andre og at det er transparens inn til læringsarealene.

Nybyggets form er styrt av tomtens terrengforhold. Terrenget har en skråning i sør som ikke tillater å bli belastet med nye bygningsmasser eller oppfyllingsmasser pga. dårlig terrengstabilitet. Dessuten blir lengden av verkstedsdelen bestemt gjennom antall porter og størrelsen på disse.