Arkiv for Portfolio - Østavind Arkitekter
0
archive,post-type-archive,post-type-archive-portfolio_page,vcwb,ajax_fade,page_not_loaded,boxed,select-child-theme-ver-1.0.0,select-theme-ver-4.4,,wpb-js-composer js-comp-ver-5.4.7,vc_responsive

Prinsens gate 5

NAV skal samlokalisere sine kontorlokaler i Moss, og har besluttet å flytte inn i Prinsens gate 5 sommeren 2022.

 

Bygget er opprinnelig brukt som post- og telegrafbygning i Moss og var bygd som et frittstående bygg i 2 etasjer, og er senere er bygget utvidet og bygget på i flere omganger. Bygget har de senere år huset bl.a. Folkets Hus og Telenor sine datasentraler.

 

Prosjektet omfatter ny fasadekledning, nytt påbygg samt komplett innvendig ombygging.

53

Østre Årefjordvei 201

Prosjektet omfatter ombygging og modernisering av en eksisterende bolig.

Boligen er utformet med hensyn på å rendyrke og eksponere den eldste delen av eksisterende bygg, fjerne adderte ikke-opprinnelige elementer fra 60-tallet og la nytt tilbygg underordne seg hovedvolumet.

 

Boligen består av to saltaksvolumer som er forskutt i forhold til hverandre. Det opprinnelige hovedvolumet er beholdt i prosjektet og den gamle laftekassen fra 1600-tallet er nå blitt en historisk del av interiøret.

 

Det er tatt utgangspunkt i å bevare tømmerkassen i størst mulig grad. Denne delen er gitt romfunksjoner som ikke er like avhengige av store vindusflater og romhøyde. Tilbygget er i kontrast en åpen planløsning og åpner seg ut mot omgivelsen.

 

Fargevalg og utforming forankrer bygningen til det kulturhistoriske landskapet.  En rød ton i ton fargesetting av alle elementer i eksteriøret sikrer et enhetlig utrykk og understreker husets volum.

53

Personalpartner

Prosjektet er et helsehus som vil inngå i et eksisterende anlegg for tilrettelagt arbeidstrening. Bygningen inneholder kontorplasser og fasiliteter for deltagere av arbeidsmarkedstiltak, som treningsrom med garderober, dataområde, skype- rom, hvilerom og møterom.

 

Bygningen er planlagt som en komposisjon av to elementer, et horisontalt og et vertikalt. Det vertikale hjørnemotivet fremstår i hovedsak som lukket, mens det horisontale har en variasjon av åpninger i ulike og grupperte formater. Det vertikale elementet fremhever inngangen som er lagt i sydenden av bygningen, overbygget av en baldakin.

 

Gatefasaden er regelmessig og formell og preges av god materialbruk i tegl og sedertre. Det er lagt inn et vertikalt brudd som markerer et skille mellom indre funksjoner og som underdeler fasaden. Det er i tillegg lagt en inngang i nordenden. Den fremstår som en slisse og aktiviserer denne delen av bygningen og gir den variasjon. Murveggene fremstår som rammer for vinduene med tilhørende felt kledd i tre.

 

Den nye bygningen er omgitt av bebyggelse med stor skala. For å tilrettelegge for et hyggelig oppholdsareal ute, er det laget et brudd i bygningen mot vest med en skjermet uteplass. Den er adskilt fra bygningen med store glassflater og vil dermed også tilføre rommene innenfor kvaliteter i form av lys og hyggelig sikt.

53

Per Sivles vei 5

Eiendommen ligger høyt og fritt med fantastiske utsiktsforhold i et bredt spekter og særpreget naturlig terreng på store deler av arealet. Prosjektet er utviklet med målsetning om å ivareta mest mulig av tomtens karakter, både som landskapselement og som grønt nærmiljø for den omkringliggende bebyggelsen.

 

Kollen i vest utgjør eiendommens høyeste punkt og terrenget faller fra den i alle retninger. Vi valgte derfor å bruke den som premissgiver for bygningenes plassering og form.

 

Bebyggelsen er plassert i 4 lave rekker som knekker seg rundt kollen med terrenglinjene, som konsentriske sirkelsegmenter. Dette gir et godt utgangspunkt for bevaring av topografi og grønne overflater, noe som vil opprettholde det eksisterende inntrykket av åsen i størst mulig grad.

 

Denne strategien gir litt ulik orientering på bygningene, og alle vil, etter vår vurdering, få svært flotte forhold når det gjelder sol, sikt og naturgitte omgivelser. Kollen bevares som starten på et grønt landskapsdrag som strekker seg mellom husene og danner et gjennomgående belte fra øst til vest.

 

Prosjektet inneholder 20 boliger fordelt på 4 bygninger i to etasjer med parkering under terreng. Ved å gi bebyggelsen småhusskala, er den tilpasset omgivelsenes bebyggelse ivaretar kirkens rolle som viktigste element på åsryggen, både lokalt og sett fra bysiden.

 

Boligenes størrelser er varierte, fra 73 m2 og opp til 123 m2, noe som tilrettelegger for store valgmuligheter. Alle er planlagt gjennomgående og lyse og har uteoppholdsareal og god visuell kontakt med omgivelsene på begge sider.

53

Dronningens gate 19

Prosjektet er et konkurranseforslag for NAVs nye hovedkontor i Moss og er en transformasjon av DNBs tidligere lokaler i Moss sentrum, en sammensatt bygningsmasse som henvender seg til to gateløp, Dronningens gate og Th. Petersons gate. Prosjektet legger til rette for ny, tidsriktig og bærekraftig bruk av en av gågatas karakteristiske bygninger.

 

Prosjektets hovedmål har vært å transformere et eksisterende kontorbygg til å bli en fleksibel, fremtidsrettet og miljøvennlig arbeidsplass med svært sentral lokalisering. I Dronningens gate 19 vil det være mulig å rehabilitere eksisterende bygninger til kontorlokaler med høye klima- og energiambisjoner og revitalisert arkitektonisk uttrykk, samtidig som eksisterende konstruksjon og fasader bevares. Med beliggenheten i Moss sentrum med korte avstander til offentlig kommunikasjon og byliv elimineres behovet for bil og det legges til rette for miljøvennlig transport.

 

Den eksisterende bygningsmassen har stort potensiale for transformasjon. Den er godt prosjektert og utført, med holdbare og robuste materialer i bærekonstruksjon og fasader. Gjenbruk av eksisterende bygningsmasse gir prosjektet et lavt karbonavtrykk. Ved å beholde eksisterende betongkonstruksjoner og brorparten av fasadene bidrar prosjektet til store ressursbesparelser og reduserte klimagassutslipp. Mindre rivning og dermed mindre tilførsel av nye bygningsmaterialer vil bidra til redusert transport fra og til byggeplassen.

 

I prosjektet er de opprinnelige solide og varige kvalitetene i den eksisterende bygningsmassen trukket frem og bygget videre på. Den samlede bygningsmassen har et stort og sammensatt volum. Konseptet for arbeidet med et nytt fasadeuttrykk har derfor omfattet å opprettholde det visuelle skillet mellom de to delene. Begge er gitt et mer tidsmessig uttrykk som bygger videre på de opprinnelige arkitektoniske kvalitetene. Resultatet har blitt et bærekraftig, tidsriktig og identitetsskapende prosjekt som har potensiale til å revitalisere en del av sentrum.

53

Rygge bygdetun

Prosjektet omfatter et nytt tak over utescenen på Rygge Bygdetun og rehabilitering av de eksisterende forholdene. Før det nye taket, besto utescenen av et hevet scenegulv, to små boder, fire skjermvegger, og mest markant, fire frittstående sperrer i limtre. Limtresperrene faller i høyde mot scenens bakkant, i front gir det en mønehøyde på drøye 11 meter og bakerst knappe 7,5 meter. Den eksisterende konstruksjonen ble bevart som den sto, med unntak av noen tekniske svakheter som måtte utbedres.

 

Utescenens nye tak er lagt direkte på den spisse sperrekonstruksjon. Taket er utført i trebord, som er festet til en takås i limtre med hakket overkant, tilpasset den eksisterende konstruksjonens fallende høyde. Bordkledningen skjøtes på langs med små lysinnslipp utført i sink og glass. Hvert bord har en skjøt plassert forskutt i forhold til den neste, slik at scenen får en naturlig lyssetning, som minner om klassisk teaterbelysning. For å tilpasse scenetaket til bygdetunets fine, historiske trebygninger er trekonstruksjonen og -kledningen beiset mørk.

 

Taket skjermer 17. mai-arrangementer mot vind og vær og danner scenografisk bakteppe for teaterforestillinger og sommerkonserter på bygdetunet.

53

Dronningens gate 27

Boligbygningen i Storgata 21 er omgitt av fredede bygninger fra 1700- tallet, funksjonalisme, samt nyere og mer urbant pregede bygninger. Storgatas vest- og østside har ulik karakter og skala. Vestsiden har historisk småskala bebyggelse mens østsiden visuelt tilhører det urbane sentrum med høyere bebyggelse. Den nye bebyggelsen har bidratt til en styrking av kvartalsstrukturen ved at kvartalet, som har manglet bebyggelse i syd i lang tid, har blitt fullført. Med sin plassering på et sentralt gatehjørne, bidrar den til å definere kvartalets geometri og styrke en av byens historiske akser.

 

Det nye bygningsvolumet knytter seg til eksisterende bygning i Dronningens gate 27 og danner avslutningen på den urbant pregede fasaderekken på sydsiden av kvartalet. Det buede motivet mot krysset Storgata/ Dronningens gate refererer til de staselige 30-talls naboene, Parkteateret og Dronningens gate 30, samtidig som det uttrykker bygningens «dreiningspunkt» før den fortsetter nordøst og avsluttes mot Storgata 25.

 

Som et ledd i å tilpasse det nye bygningsvolumet til de ulike skalaene i omgivelsene er det oppdelt vertikalt med ulik fargesetting og med variasjon i vindusformater, slik at det visuelt underdeles ut mot Storgata. Bygningen er utført med fasader i mørk tegl og murpuss i kompletterende nyanser. Den inneholder 23 leiligheter fordelt på 5 etasjer, parkeringsareal samt utvidelse av arealet i restaurant Ming.

53